ta-siRNA 22 details

ID22
SequenceATAGGTATGTGGGGCTAACTCTCC 

Targets of siRNA 22

LuluDB transcript

Target start position

Target end position

Target sequence

BLAST target sequence

Target details

Ll_transcript_141564; 52 75 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_20991; 1196 1219 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_20996; 1217 1240 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_228011; 289 312 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_210604; 5 28 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_210603; 5 28 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_210606; 5 28 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_149126; 102 125 CGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_149128; 1099 1122 CGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_149129; 1426 1449 CGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_149125; 1527 1550 CGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_242136; 98 121 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_242138; 109 132 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_242137; 109 132 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_258047; 35 58 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_210618; 60 83 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_107918; 13 36 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_166536; 188 211 GGAGAGTTAGCCCCACGTACCTAT BLAST
Ll_transcript_210616; 198 221 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_30906; 32 55 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_173015; 145 168 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_258060; 307 330 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_89438; 79 102 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_89453; 81 104 GGAGAGTTAGCCCCACATACTTAT BLAST
Ll_transcript_111315; 101 124 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_25430; 88 111 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_28752; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_89474; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACTTAT BLAST
Ll_transcript_98299; 26 49 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_25429; 88 111 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_262828; 502 525 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_111337; 299 322 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_87942; 48 71 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_111296; 1 24 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_98300; 717 740 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_253060; 830 853 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106289; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_64359; 998 1021 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106279; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106287; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_87944; 1467 1490 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106293; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_87939; 1506 1529 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_98302; 26 49 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_11478; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_98303; 26 49 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_253059; 1835 1858 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_164496; 32 55 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_172013; 63 86 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106294; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_164499; 32 55 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_106281; 30 53 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_125282; 1021 1044 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_125277; 1021 1044 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_71645; 669 692 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_64360; 2681 2704 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_71634; 669 692 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_71642; 669 692 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_99695; 126 149 TGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_227522; 107 130 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_85418; 294 317 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_141566; 43 66 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_141572; 51 74 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_240051; 40 63 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_55474; 60 83 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_254744; 696 719 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_228724; 852 875 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_84593; 1 23 GAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_84616; 1 23 GAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_84591; 1 23 GAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_9914; 158 181 GGAGAGTTAGCCACACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_150268; 17 41 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_141902; 29 53 GGTAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_151511; 991 1015 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_151513; 1092 1116 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_248239; 7 31 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_181267; 107 130 GGAGAGTTAGTCCCACATATCTAT BLAST
Ll_transcript_250354; 310 333 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_181269; 399 422 GGAGAGTTAGTCCCACATATCTAT BLAST
Ll_transcript_112170; 38 61 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_246385; 15 38 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_204494; 1373 1396 GGAGAGTTGGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_242915; 569 592 GGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_64328; 32 55 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_242910; 569 592 GGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_204489; 1373 1396 GGAGAGTTGGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_204483; 1373 1396 GGAGAGTTGGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_204488; 1373 1396 GGAGAGTTGGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_204493; 1373 1396 GGAGAGTTGGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_9694; 1378 1401 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGG BLAST
Ll_transcript_9696; 2428 2451 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGG BLAST
Ll_transcript_150185; 250 273 TGCGAGCTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_110443; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_110444; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_110445; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_110446; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_110448; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_110447; 28 51 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTCC BLAST
Ll_transcript_460999; 317 340 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_284433; 14 37 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_284431; 14 37 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_284434; 14 37 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_284436; 14 37 GGGGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_382023; 68 91 CGAGAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_386295; 134 157 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_355158; 49 72 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_332228; 12 35 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_374700; 42 65 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_460985; 211 234 GGAGAGTTAGCCCCACGTACCTAT BLAST
Ll_transcript_332229; 12 35 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_526160; 118 141 GGAGAGTTAGCCCCACATACTTAT BLAST
Ll_transcript_454679; 16 39 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_530088; 38 61 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_531153; 88 111 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_327780; 531 554 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_526159; 118 141 GGAGAGTTAGCCCCACATACTTAT BLAST
Ll_transcript_478015; 13 36 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_441521; 503 526 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_441525; 100 123 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_516250; 11 34 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_316678; 820 843 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_441523; 503 526 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_532452; 66 89 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_441520; 503 526 GGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_442839; 94 117 GGAGAGTTAGCCCCACGTACCTAT BLAST
Ll_transcript_346353; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_316670; 1447 1470 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_478014; 13 36 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415434; 1466 1489 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415444; 1527 1550 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_532147; 49 72 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_472411; 1469 1492 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346360; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_435751; 26 49 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_435741; 26 49 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_376358; 1938 1961 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346365; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_507634; 2149 2172 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346373; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_435739; 26 49 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346349; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346357; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_355165; 22 45 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_472405; 1469 1492 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346369; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_472404; 1469 1492 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346366; 120 143 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_525271; 3916 3939 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_385561; 7 30 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_460995; 166 189 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_407787; 49 72 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_461733; 835 858 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_407780; 49 72 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_368079; 37 60 AGAGAGTTAGCCCCACATGCCTAT BLAST
Ll_transcript_336860; 48 71 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_336845; 48 71 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_336862; 48 71 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_336847; 48 71 AGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_299974; 5104 5127 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_299975; 5156 5179 AGAGAGTTAGCCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_309749; 15 39 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415442; 825 849 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415432; 899 923 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415435; 1096 1120 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_415433; 1197 1221 GGAAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_472382; 73 96 TGGGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_489749; 2333 2357 GGAGAAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_489750; 2340 2364 GGAGAAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_489763; 2492 2516 GGAGAAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_489765; 2680 2704 GGAGAAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_489767; 2832 2856 GGAGAAGTTAGCCCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_287393; 17 40 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_310097; 34 57 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_282003; 26 49 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_338193; 568 591 GGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_338194; 569 592 GGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_310094; 34 57 GGAGAGTTAGTCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_346328; 329 352 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGG BLAST
Ll_transcript_457849; 1982 2005 TGCGAGCTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_305911; 2032 2055 AGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_305905; 2032 2055 AGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_338708; 2133 2156 TGAGAGTTAGTTCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_338701; 2154 2177 TGAGAGTTAGTTCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_305936; 2032 2055 AGAGAGTTAGTCTCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_338707; 2249 2272 TGAGAGTTAGTTCCACATACCTAT BLAST
Ll_transcript_25430; 88 111 GGAGAGTTAGCCCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_227148; 972 995 GGAGAGTTAGCTCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_227162; 972 995 GGAGAGTTAGCTCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_500532; 38 61 GGAGAGTTAGCTCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_141749; 1415 1438 GGAGAGTTAGCCCCGCATACCTGT BLAST
Ll_transcript_500532; 38 61 GGAGAGTTAGCTCCACATACCTGT BLAST
Ll_transcript_441337; 479 502 GGAGAGTTAGCTCCATATACCTGT BLAST

Expression of siRNA 22


Labels

FPAB_1 abscising flower pedicels (replicate 1)      PAB_1 abscising pods (replicate 1)      PW2_1   pods wall stages 4-6 (replicate 1)
FPAB_2 abscising flower pedicels (replicate 2)      PAB_2 abscising pods (replicate 2)      PW2_2   pods wall stages 4-6 (replicate 2)
FPNAB_1   non-abscising flower pedicels (replicate 1)        PNAB_1   non-abscising pods (replicate 1)        PW3_1   pods wall stages 7-8 (replicate 1)
FPNAB_2   non-abscising flower pedicels (replicate 2)        PNAB_2   non-abscising pods (replicate 2)        PW3_2   pods wall stages 7-8 (replicate 2)
LF1_1 lower flowers stage 1 (replicate 1)      PS1_1 seeds stages 1-3 (replicate 1)      UF1_1 upper flowers stage 1 (replicate 1)
LF1_2 lower flowers stage 1 (replicate 2)      PS1_2 seeds stages 1-3 (replicate 2)      UF1_2 upper flowers stage 1 (replicate 2)
LF2_1 lower flowers stage 2 (replicate 1)      PS2_1 seeds stages 4-6 (replicate 1)      UF2_1 upper flowers stage 2 (replicate 1)
LF2_2 lower flowers stage 2 (replicate 2)      PS2_2 seeds stages 4-6 (replicate 2)      UF2_2 upper flowers stage 2 (replicate 2)
LF3_1 lower flowers stage 3 (replicate 1)      PS3_1 seeds stages 7-8 (replicate 1)      UF3_1 upper flowers stage 3 (replicate 1)
LF3_2 lower flowers stage 3 (replicate 2)      PS3_2   seeds stages 7-8 (replicate 2)        UF3_2 upper flowers stage 3 (replicate 2)
LF4_1 lower flowers stage 4 (replicate 1)      PW1_1   pods wall stages 1-3 (replicate 1)        UF4_1 upper flowers stage 4 (replicate 1)
LF4_2 lower flowers stage 4 (replicate 2)      PW1_2   pods wall stages 1-3 (replicate 2)        UF4_2 upper flowers stage 4 (replicate 2)